Search

Behandlingsteamet

Mångfassetterad problematik kräver mångfassetterade insatser

Det professionella Behandlingsteamets kärna består av en samordnare, en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare.

Samordnaren koordinerar och leder teamets arbete. I uppgifterna ingår att utforma ungdomens behandlingsprogram, fatta beslut om stegen i programmet, planera möten med till exempel skola och socialtjänst och handleda behandlingsfamiljen. 

Ungdomsbehandlarens roll är alliansskapande och syftar till att stötta den unge i vardagliga rutiner, att upprätthålla motivation samt att erbjuda möjlighet att prata om svåra händelser och trauman. Det är viktigt att bryta negativa beteenden och att ersätta dessa. Ungdomsbehandlaren tränar exempelvis den unge i sociala samspel med såväl andra ungdomar som med vuxna och hjälper till att hitta lämpliga fritidsaktiviteter. 

Familjebehandlaren träffar behandlingsföräldrarna varje vecka för att stötta och hantera upplevda utmaningar i vardagen genom handledning. I handledningen ingår att tillhandahålla konkreta verktyg i att bemöta den unge utifrån den aktuella problematiken. Arbetet dokumenteras och rapporteras till 

Behandlingsteamets sammansättning avgörs av individens behov och kompletteras ofta med:
  • Psykolog
  • Socialpedagog
  • Behandlingsterapeut
  • Läkare
  • Socionom 
och den annan kompetens som kan behövas för att uppfylla vårdplanen.