Search
Alternativ till institutionell vård

Behandlingsfamiljer

Vill ni bli familjehem? Info och ansökan här!
Bli familjehem med oss, ansök idag och en samordnare kontaktar er med all information. Tillsammans med vårt team kan ni som familjehem hjälpa behövande barn och ungdomar. Ansök idag för snar kontakt.

En behandlingsfamilj är ett bättre
alternativ än HVB-hem och institutionsvård.
 
Våra behandlingsfamiljer erbjuder kvalitativa familjehemsplaceringar för barn och ungdomar med normbrytande beteenden eller andra antisociala problem. Vi tar emot barn och unga som har utsatts för olika trauman och svåra omständigheter i sin uppväxt, där föräldrar av olika skäl inte förmått tillgodose nödvändiga behov av omsorg, trygghet, känslomässigt stöd och tydliga gränser. Barn som har upplevt fysisk bestraffning, familjevåld eller andra övergrepp kan ha svårt att skapa bärande relationer.
Svenska Behandlingsfamiljer

Verksamheten

Svenska Behandlingsfamiljer AB arbetar med behandlingsfamiljer för individer med svår och mångfasetterad psykosocial problematik i alla åldrar. En placering i en behandlingsfamilj är ett bättre alternativ än HVB-hem eller institutionsvård. En trygg familjär miljö som fångar upp destruktiva beteenden kompletterat med specialistbehandling borgar för ett gott resultat.   

Våra behandlingsfamiljer erbjuder kvalitativa familjehemsplaceringar för barn och ungdomar med normbrytande beteenden eller andra antisociala problem. Vi tar emot barn och unga som har utsatts för olika trauman och svåra omständigheter i sin uppväxt, där föräldrar av olika skäl inte förmått tillgodose nödvändiga behov av omsorg, trygghet, känslomässigt stöd och tydliga gränser. Barn som har upplevt fysisk bestraffning, familjevåld eller andra övergrepp kan ha svårt att skapa bärande relationer. 

Symtom på detta visar sig ofta som icke fungerande skolgång, bristande relationsförmåga, konflikter i familjen, självdestruktivitet, ångest, depression, utanförskap och utagerande beteenden. Att få sina känslomässiga behov tillgodosedda är en förutsättning för framtida psykisk hälsa och för den unges identitetsutveckling och tilltro till sin egen förmåga. Vi skapar en anpassad behandlingsplan för varje individ som bygger på medverkan, delaktighet och inflytande där vi fokuserar på styrkor. 

Vi lyssnar och tar hänsyn till individens åsikt och behov samt kommunicerar begripligt i alla våra möten med största respekt för hänsyn och integritet. En målsättning med placeringen är att barn och unga ska få nya verktyg och strategier och under tiden träna på att använda dessa genom att utmana gamla mönster och lära in och ta till sig nya. Detta sker i en trygg miljö med få vuxna runtomkring sig och inte alltför många andra barn boende i hemmet. Behandlingsteamet eftersträvar att mobilisera den unges hela nätverk där biologiska föräldrar utgör en viktig del av helheten i barnets liv att förhålla sig till. 

En annan viktig målsättning och skyddsfaktor är att upprätta en fungerande skolgång eftersom skolan är en så stor del av barns liv och vardag. Där får barn och unga, förutom att lära sig saker inför framtiden, samtidigt öva på att socialisera och samarbeta med andra. Vi stödjer och motiverar den unge att våga prova aktiviteter som ger både glädje och skapar nya, sunda relationer. 


Svenska Behandlingsfamiljer AB har IVO tillstånd och verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 5 socialtjänstlagen (SoL).  
Verksamheten

Svåra problem kräver kompetenta lösningar.


Bli behandlingsfamilj med oss

Att vara behandlingsfamilj är ett viktigt uppdrag med bra ersättning. Är du intresserad? Kontakta oss direkt på info@svenskabehandlingsfamiljer.se. Du kan läsa mer här.

Tillstånd

Svenska Behandlingsfamiljer AB innehar tillstånd utfärdat av IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet samt tillstånd att bedriva öppenvård.
Tillståndsbevisen finns tillgängliga för dig som kund. www.ivo.se

Var finns vi i Sverige

Vi är verksamma i hela Sverige med fokus på Stockholmsregionen och Mälardalen med Samordnare och erfarna familjehem i hela Sverige genom samarbete med vårt systerföretag Svenska Familjehem.

Är ni en behandlingsfamilj och vill ha intressanta och givande uppdrag?

Ta kontakt med oss, vi får förfrågningar från Sveriges 290 kommuner varje dag.