Search

Integritetspolicy

Din integritet är viktig. Svenska Behandlingsfamiljers integritetspolicy syftar till att skydda uppgifter för obehörigt bruk men också att göra det möjligt att fullfölja verksamhetens mål att bidra och säkerställa bra vård och omsorg för behövande i Sveriges 290 kommuner. 

Svenska Behandlingsfamiljer AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur personuppgifter samlas in, behandlas av Svenska Behandlingsfamiljer AB och vilka rättigheter du har. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig
Svenska Behandlingsfamiljer AB är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är t ex namn, personnummer, post- samt eventuell leveransadress, e-post, telefonnummer och bankkonto. Vi lagrar även information om beställda tjänster. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi in uppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. När du beställer tjänster hos Svenska Behandlingsfamiljer AB, besöker svenskabehandlingsfamiljer.se eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Användning
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
• För att ge dig information om och fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser i uppdrag och löpande ärenden.
• Vid fakturering
• Vid bokföring
• Vid löneutbetalning
• För att förbättra vår kommunikation, service, och tjänster till dig
• För att kunna besvara dina frågor
• Bjuda in till event och evenemang
• Kundundersökningar
• Marknadsföring
• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Svenska Behandlingsfamiljer AB behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och köplagen.
• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra
åtagande till dig.

Laglig grund
Behandlingen av personuppgifter sker med laglig grund avtal, för att Svenska Behandlingsfamiljer AB ska kunna uppfylla avtal med er som kund eller samarbetspartner. Som kund eller samarbetspartner har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade och rättade genom att meddela detta till oss. Observera att om du begär att alla dina uppgifter ska raderas kan vi inte ha ett samarbete eller en kund-leverantörsrelation. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som ställs exempelvis i bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Undersökningar, marknadsföring etc
Svenska Behandlingsfamiljer AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med oss anpassa hur du önskar att Svenska Behandlingsfamiljer AB kontaktar dig.

Tillgång till uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Skydd av uppgifter
Svenska Behandlingsfamiljer AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

Lagring
Svenska Behandlingsfamiljer AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket "Skydd av uppgifter".

Tid för lagring
När du lämnar dina personuppgifter till Svenska Behandlingsfamiljer AB ger du medgivande till Svenska Behandlingsfamiljer AB att registrera och lagra lämnad information samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Svenska Behandlingsfamiljer AB IT-system.

Rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vårt register. Om du anser att de personuppgifter som Svenska Behandlingsfamiljer AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. Svenska Behandlingsfamiljer AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som kund eller samarbetspartner hos Svenska Behandlingsfamiljer AB kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta kundtjänst. Svenska Behandlingsfamiljer AB har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Svenska Behandlingsfamiljer AB
Adress
info@svenskabehandlingsfamiljer.se
Dataskyddsombud nås på hultstroem@frejaekonomi.se
När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se
Detta dokument uppdateras löpande.
Senaste revision: 2022-04-01 

Medgivande

Genom att använda denna websida lämnar du medgivande till Integritetspolicyn och dess villkor.